Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkole Samorządowe nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Góral.
 • E-mail: przedszkole5@przedszkole5.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 733 90 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kazimierza Wielkiego 5
 • E-mail: przedszkole5@przedszkole5.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 733 90 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego. Przy schodach do wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
Budynek przedszkola posiada strukturę piętrową. W budynku nie ma windy. Istnieją schody i progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.  Możliwość wejścia do przedszkola na parter także od strony ogrodu.
Przy głównej ulicy, przy której usytuowany jest budynek, nie istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku na parterze
Aby wejść na piętro potrzebna jest asysta drugiej osoby, ponieważ znajdują się tam schody. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu osoba z niepełnosprawnościami może wejść z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż oraz kaganiec. Właściciel na żądanie dyrektora winien okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz aktualną książeczkę zdrowia. Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego