Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Odpłatność za przedszkole od 1 września 2022r. wynosi:
1 zł. - opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z tytułu świadczeń, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
10 zł. - dzienna stawka żywieniowa ( 2,60 zł. śniadanie ,   - 5,50 zł. obiad ,  - 1,90 zł. podwieczorek )
                                                                                                             
Od dnia 01.10.20017 r. obowiązują poniższe zasady wnoszenia opłat za przedszkole.

1.Należności za przedszkole należy regulować z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
2.Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie
terminu płatności, jeżeli nie jest on dniem wolnym od pracy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień powszedni.
3.W przypadku nieterminowego regulowania należności, będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie wpłaty.
4.Jeżeli w terminie jednego miesiąca po upływie terminu płatności należność nie została uregulowana,wysyłane jest przedsądowe wezwanie do zapłaty z wyznaczonym terminem jej uregulowania.
5.Jeżeli w wyznaczonym terminie zapłaty (wynikającym zprzedsądowego wezwania) należność nie została przez dłużnika  uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, Dyrektor Przedszkola występuje do Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej.

Podstawa prawna:

Art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz.U. z 2009r Nr 152, poz.1223 z późn.zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)