Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

WAŻNY KOMUNIKAT!
Drodzy rodzice!
W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  " Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury" informujemy, iż bankowa obsługa Miasta w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2026 roku, będzie prowadzona przez Santander bank Polska S.A.
Od stycznia 2023 roku zmienia się numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane wpłaty za przedszkole !

Nowy numer konta  16 1090 2590 0000 0001 5217 3309

Od 2 stycznia 2023 roku zmienią się także dniowa stawka żywieniowa w przedszkolu z 10 na 11 złotych.

 
Posiłek                            Stawka do  31.12.2022                  Stawka od  01.01.2023
Śniadanie                        2,60                                                           2,90
Obiad                                5,50                                                           6,00
Podwieczorek                1,90                                                          2,10
Razem                           10,00                                                        11,00
----------------------------------------------------------------------------
Odpłatność za przedszkole  do 6 pażdziernika 2022r. wynosi
:
1 zł. - opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z tytułu świadczeń, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
Odpłatność za przedszkole od 7 pażdziernika 2022r. wynosi ;
1,14 zł  - 
opłata za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z tytułu świadczeń, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
(podstawa prawna) Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr LIV/686/22 z dnia 31.08.2022r.

Od dnia 01.10.20017 r. obowiązują poniższe zasady wnoszenia opłat za przedszkole.

1.Należności za przedszkole należy regulować z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
2.Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie
terminu płatności, jeżeli nie jest on dniem wolnym od pracy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień powszedni.
3.W przypadku nieterminowego regulowania należności, będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie wpłaty.
4.Jeżeli w terminie jednego miesiąca po upływie terminu płatności należność nie została uregulowana,wysyłane jest przedsądowe wezwanie do zapłaty z wyznaczonym terminem jej uregulowania.
5.Jeżeli w wyznaczonym terminie zapłaty (wynikającym zprzedsądowego wezwania) należność nie została przez dłużnika  uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, Dyrektor Przedszkola występuje do Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej.

Podstawa prawna:

Art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz.U. z 2009r Nr 152, poz.1223 z późn.zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)