Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

Zasady odpłatności za przedszkole
Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
1.  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonego przez gminę
2.  opłaty za wyżywienie.

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/798/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Piotrków Trybunalski zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Od 2 stycznia 2023 r. stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 11,00 zł:

  • śniadanie 2,90 zł
  • obiad 6,00 zł
  • podwieczorek 2,10 zł.


1.  Należności za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień powszedni.
2.  Opłatę wnosi się przelewem na numer konta bankowego Santander Bank Polska S.A.
16 1090 2590 0000 0001 5217 3309.
3.   Zaległość powstaje pierwszego dnia roboczego po terminie zapłaty. W przypadku nieterminowego regulowania należności, naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz wszczęta zostaje procedura windykacji należności zgodnie
z Zarządzeniem nr 18/2022/2023 p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Windykacji Należności w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim.
4.   Po upływie terminu zapłaty, a przed podjęciem działań zmierzających do zastosowania egzekucji i czynności organu egzekucyjnego, Dyrektor jednostki podejmuje działania informacyjne wobec zobowiązanego tj. rodzica/opiekuna prawnego dziecka, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku.
5.   Niewykonanie przez zobowiązanego obowiązku zapłaty opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia, skutkuje koniecznością podjęcia przez wierzyciela czynności poprzedzających wszczęcie egzekucji administracyjnej z urzędu tj. wystawiania i wysłania zobowiązanemu upomnienia.
6.   Najpóźniej 3 miesiące po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu, kierownik Centrum wystawia tytuł wykonawczy. Mając na względzie racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, tytuły wykonawcze wystawia się na zaległości przekraczające łącznie dziesięciokrotność kosztów upomnienia.
7.   Wystawione tytuły wykonawcze, podpisane przez Kierownika Centrum, przekazuje się do właściwego miejscowo organu egzekucyjnego.
 

Załączniki artykułu